Visana Homeopatica

Den sunda livskraften

Vad är homeopati?

Homeopati är en mild men ända effektiv behandlingsform för många tillstånd och sjukdomar. Till sin natur är den holistisk, vilket innebär att man tar hänsyn till hela människan när det gäller att avgöra behandling – likaväl som till det specifika problemet eller sjukdomen. De mediciner, eller läkemedel, som används inom homeopatin utgörs av ytterst små doser av naturliga ämnen, som hämtats från växter, djur eller mineraler.

Ordet homeopati betyder “liknande sjukdom” Begreppet härstammar från grekiskan. Homeo betyder “liknande” och Pathos betyder känsla, gripenhet, sinnesrörelse och i överförd bemärkelse sjukdom. Sammantaget betyder det “liknande lidande.” Med andra ord, homeopati är en sjukdomsbehandling med ämnen som hos en frisk person skulle framkalla symptom på den sjukdomen. Konventionell medicin är baserad på den motsatta principen, nämligen att den bekämpar en sjukdom med starka doser av en medicin avsedd att framkalla ett motsatt tillstånd.

Om vi tänker på hälsa som ett tillstånd av både mentalt och fysiskt välbefinnande (ease), så är sjukdom ett tillstånd av icke-välbefinnande (dis-ease). Homeopati fungerar utifrån tanken att vi alla har en inneboende förmåga att övervinna icke-välbefinnande (disease). Energin, eller livskraften, som vi alla har inom oss, ger oss möjlighet att växa, läka skadad vävnad, reagera mot stress i vår omgivning och allmänt fungera med en känsla av välbefinnande. När någonting händer som får oss att känna oss opåkallat stressade, börjar vi att få symptom, det är dessa som utgör uttrycket för vårt icke-välbefinnande (disease). Genom att man då får ett lämpligt homeopatiskt läkemedel, stimuleras den naturliga, läkande energin och kroppen kan än en gång återfå balansen och befria sig själv från de symptom som begränsade dess normala eller sanna funktion.

Till skillnad från substitution (t ex insulin vid diabetes), kompensation ( t ex behandling av hjärtsvikt med digitalis), undertryckning (t ex antibiotika vid infektioner) och eliminering (t ex kirurgiska ingrepp) är homeopati en reglerande terapi

Den ingriper reglerande i organismens exponerade enhet för att återställa en eftersträvad jämnvikt (homeostas). Inga skadliga effekter (biverkningar) kan uppstå, som vid bruket av konventionella läkemedel. De innebär också en långsiktig fördel, på så sätt att homeopatin förbättrar vårt allmänna hälsotillstånd och stärker vårt immunförsvar, därigenom blir vi mindre mottagliga för sjukdomar i framtiden.