Visana Homeopatica

Principer och praktisk tillämpning

Homeopatins tre principer är:

SIMILEREGELN Similieregeln definieras enligt följande: “om en substans framkallar symptom hos en frisk, är det möjligt att med samma samma substans behandla liknande symptom hos en sjuk“. Man kan också säga att ett medel är homeopatiskt: när des karakteristiska symptom överrensstämmer med den sjukes individuellas symptom.

LÄKEMEDELSPRÖVNING PÅ FRISKA Hahnemann skriver: “man ger försöksvis friska människor enstaka läkemedel i måttliga doser. På så vis får man kunskap om vilka förändringar, symptom och tecken de framkallar i kropp och sinne”. Genom läkemedelsprövning på friska människor får man fram läkemedlens rena symptom. Bara sådana symptom kan jämföras med den sjukes symptom och de utgör därmed förutsättningen för en terapi enligt simileregeln.

INDIVIDUELLT SJUKDOMSBEGREPP Människans känslor och befinnande påverkas på ett mycket varierande sätt av sjukdom, därför är kunskapens om den individuella störningens natur en förutsättning för homeopatin.

Homeopaten betraktar sjukdom som kvalitativ avvikelse från ett – individuellt beskrivet – friskt tillstånd och definieras som samverkan av tecken och symptom.

Arnica Montana, de Österrikiska alperna

SJUKDOM Det kan vara till hjälp om vi tänker på det engelska ordet för sjukdom som en kombination av dess två delar, dis och ease. En bredare definition av ordet disease innebär en oförmåga att övervinna skadliga influenser i livet. Till slut fastnar vi i ett tillstånd av sjukdom, antingen på det emotionella eller det fysiska planet, eller på båda dessa plan. Det finns många möjliga grundorsaker till detta tillstånd, från att man ramlar och brutit ett ben till att man drabbats av en plötslig sorg. Vari påfrestningen än består, så påverkas hela vår varelse och vi behöver vår livskraft för att kunna handskas med situationen. När vi ordinerar läkemedel, behöver vi förstå på vilken nivå denna sjukdom finns som vi behandlar och den bakomliggande påfrestning som kan ha orsakat den.

SYMPTOM I en akut eller första hjälpen-situation måste man leta efter de mest framträdande symptomen, de som är mest påfallande, eller som patienten klagar över mest. Vid homeopatisk ordinering lägger man stor vikt vid att känna igen sjukdomssymptomen. Symptomen är det yttre uttrycket för ett inre tillstånd av disease; de meddelanden som vår kropp sänder till oss om att något inte står rätt till. I detta inbegrips hur personen känner sig, men också vad man kan observera med sina sinnen. I akuta tillstånd av alla avvikelser från det normala hälsotillståndet. Som exempel kan nämnas att ett barn som normalt sett är gladlynt och fyllt av energi kan bli argt och irriterat, eller grinigt och klängigt, när det är sjukt.

Det finns emotionella, mentala, generellt fysiska och specifikt fysiska symptom. Sammantaget bildar de vad homeopatiska utövare kallar en “symptombild.” Det är viktigt att man ordinerar på basis av hela symptombilden och inte enbart utifrån ett enda symptom.

INDIVIDUALITETEN Hahnemann sa: “Undersök varje individuellt sjukdomsfall.” Vi har inte alla samma symptom vid en speciell åkomma. En person kan få influensa med en plötsligt uppträdande hög feber, medan en annan person kan få influensa med låg feber och en gradvis ökande värk i benen. Genom att ställa frågor och genom att observera måste man fastställa de förekommande symptomen hos varje individ och för varje krämpa.

MOTTAGLIGHET Inför olika influenser reagerar vi alla på olika sätt vid olika tillfällen. När energinivån är låg är det mer troligt att vi får en infektion. Vi har alla våra svaga punkter. Svagheten kan t.ex. innebära att vi har en tendens att drabbas av öron infektioner, matsmältningsbesvär eller svullna körtlar. Om vi är mottagliga eller känsliga för en speciell utlösande faktor, kan den påverka vår hälsa på vilken nivå som helst. Den utlösande faktorn kan utgöras av allt ifrån en kylig väderlek till en krävande chef och kan leda till stress eller sjukdom.

Återkommande problem kan vara ett tecken på en konstitutionell mottaglighet eller svaghet, vilken måste behandlas av en utbildad, kvalificerad homeopat.

KONSTITUTION Hahnemann förstod att kroniska sjukdomar har sitt ursprung i en persons konstitution, dvs individens fysiska, emotionella och intellektuella beskaffenhet. Konstitutionen avgörs både av den ärftliga genuppsättningen och inflytandet från omgivningen. När homeopaten ordinerar utifrån en patients konstitution, blickar han in i dennes personliga historia på ett djupare plan, i syfte att finna ett reaktionsmönster som är typiskt för just den individen. Behandling på detta djupare plan hjälper till att förhindra uppkomsten av sjukdomar, korrigerar de obalanser som kan förekomma och upprätthåller en god hälsa och ett starkt immunsystem.

ETT LÄKEMEDEL ÅT GÅNGEN Inom den klassiska homeopatin ordinerar man vanligtvis bara ett läkemedel åt gången, även om det kan upprepas. Genom att enbart ge en dos åt gången, kan man lätt se om det sker en förbättring. Om det inte sker någon förbättring, eller om symptombilden förändras, kan man behöva gå vidare till ett annat läkemedel.